Friday 30 November 2012

Apa itu Bahasa Isyarat??

Bahasa Isyarat merupakan kaedah komunikasi yang tidak menggunakan suara, tetapi pergerakan tangan, badan dan bibir untuk meyampaikan maklumat dan melahirkan fikiran seorang penutur.

Bahasa Isyarat merupakan bahasa yang tidak menggunakan pola bunyi, sebaliknya menggunakan pola isyarat dihantar (komunikasi) manual, bahasa badan) untuk memberi makna serentak dengan gabungan bentuk tangan, orentasi dan pergerakan tangan, lengan, atau badan, raut muka untuk menggambarkan dengan licin pemikiran penutur.Bahasa Isyarat Malaysia(BMI)
Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) ialah bahasa yang tulen bagi orang kehilangan pendengaran di Malaysia. Ia merupakan bahasa ibunda dan bahasa isyarat istimewa bagi Orang Pekak Malaysia.
Pada awalnya mereka menggunakan ASL(American Sign Language), kemudian telah diadaptasi agar sesuai digunakan di Malaysia.
Bahasa Isyarat Malaysia mempunyai tatabahasa yang tersendiri yang mana ianya lebih menjurus kepada apa yang boleh dilihat oleh orang pekak itu sendiri. Tidak dinafikan bahawa BIM ini tidak sesuai dalam proses pembelajaran dan pengajaran bahasa samada bahasa inggeris mahupun bahasa melayu. Walaubagaimanpun, penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia amat berguna untuk memudahkan pemahan orang pekak.

Kod Tangan Bahasa Melayu(KTBM)
Kod Tangan Bahasa Melayu merupakan salah satu cara komunikasi dalam tatabahasa Bahasa Melayu yang baku. Dengan kata lain, KTBM digunakan apabila berlakunya terjemahaan daripada lisan(suara) kepada visual(tangan) dalam tatabahasa Bahasa Melayu. KTBM ini tidak memberi kesan yang baik dan melambatkan lagi komunikasi antara orang pekak. Mereka juga tidak dapat menguasai Bahasa Melayu dengan baik bahkan tidak dapat memberi gambaran dan maksud orang pekak.Apabila KTBM digunakan, kebanyakan Orang Pekak mengalami kekeliruan apabila berkomunikasi dalam KTBM.


Kelebihan berkomunikasi menggunakan Bahasa Isyarat

- Dapat mengelakkan risiko kelambatan perkembangan bahasa bagi kanak-kanak pekak dan bisu.
Masalah utama kanak-kanak masalah pendengaran ialah perkembamgan proses menguasai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi.

- Dapat mengembangkan keupayaan mental.
Kajian membuktikan bahawa penggunaan bahasa isyarat dan oranga yang mengalami masalah kehilangan pendengaranadalah lebih hebat perkembanagn dan memanipulasi mental.

- Bahasa Isyarat banyak memberi sumbangan kepada perkembangan bayi.
Antaranya mereka kurang mengalami tekanan dan dapat mengekspresikan perasaan dan kehendak mereka dengan menggunakan bahasa isyarat ketika mereka tidak tahu bercakap.

- Dapat menguasai kebolehan membaca dengan cepat.
Bagi bayi yang diajar beberapa simbol bahasa isyarat yang mudah, bukan sahaja cepat bercakap tetapi juga dapat menguasai kebolehan membaca dengan cepat.


Kelemahan berkomunikasi menggunakan Bahasa Isyarat

- Pelbagai jenis bahasa isyarat yang digunakan individu bermasalah pendengaran.
kepelbagaiaan ini disebabkan oleh latar belakang individu dan budaya persekitaran kehidupan mereka.Disebabkan keadaan sediemikian, isyarat-isyarat yang dihasilkanberbeza antara seseorang penutur dengan penutur yang lain

- Mempelajari bahasa isyarat memerlukan tenaga pengajar yang mahir.
Di Malaysia, untuk menjadi tenaga pengajar dalam bidanga bahasa isyarat, perlu menjalani latihan khas atau ahli keluarga yang mengalami masalah pendengan dan bisu.

- Penggunaan bahasa isyarat juga mempunyai kelancaran berkomunikasi yang terbatas.
Komunikasi menggunakan percakapan normal iaitu dengan menggunakan suara berbanding dengan bahasa isyarat mempunyai batasan kelancaran untuk berkomunikasi dari segi kepantasan dan penerimaan maksud yang ingin disampaikan.

- Halangan utama murid masalah pendengaran ialah untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat kerana mereka menggunakan isyarat tangan.
Tidak ramai yang dapat memahami simbol-simbol yang digunakan dan komunikasi yang terhad ini menyebabkan mereka tidak dapat menguasai kemahiran berbahasa. Seterusnya memberi kesan terhadap pencapaian akademik dikalangan murid-murid masalah pendengaran.

- Menggunakan bahasa isyarat sebagai madium untuk berkomunikasi amat sukar menulis atau menghasilkan sesebuah karangan.
Mereka tidak dapat menyatakan idea dalam struktur nahu ayat bahasa melayu, sedangkan semasa perbincangan mereka dapat menyatakan idea dalam bahasa isyarat.

- Semasa mereka berkomunikasi, mereka tidak mementingkan unsur-unsur seperti imbuhan dan 'tenses'.
seringkali ayat-ayat yang digunakan semasa bertutur akan diturunkan dalam bentuk ayat semasa membuat penulisan. Hal ini menyebabkan ayat-ayat yang dihasilkan oleh mereka tidak menepati struktur dan tatabahasa Baasa Inggeris.

- Ayat-ayat kiasan adalah sukar untuk difahami oleh kanak-kanak masalah pendengaran.
Ini kerena isyarat mereka tidak dapat membantu pemahaman ayat-ayat tersebut
Contohnya : ayat kiasan 'i ran like the wind'

Keseluruhanya, bahasa isyarat amat penting ukepada individu masalah pendengaran atau bisu. Ini kerana bahasa isyarat ialah alat atau bahasa yang dapat membantu mereka untuk berkomunikasi. n

2 comments: